Ochrana osobních údajů | ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také “GDPR”) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující informaci.

Správce osobních údajů

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.,
se sídlem Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 2136 
(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje správce

Email:  info.vychodnicechy@arriva.cz, poštovní adresa: Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim

Zpracování osobních údajů uvedených na formuláři “Pošlete nám životopis”

Odesláním formuláře “Pošlete nám životopis” jste vyjádřil/a souhlas s tím, že naše společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje vyplněné ve formuláři a uvedené v přiloženém životopise za účelem vedení databáze uchazečů ve vztahu k nabízené pracovní pozici v naší společnosti. Vaše osobní údaje budou tedy zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Tento souhlas jste udělil/a na dobu 6 měsíců od skončení výběrového řízení na pozici, na kterou jste se hlásil/a a můžete jej kdykoliv odvolat.

Zpracování osobních údajů na formuláři ztráty a nálezy

Odesláním formuláře „Ztráty a nálezy“ jste vyjádřil/a souhlas s tím, že naše společnost může zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem řešení požadavku na nalezení ztracené věci. Vaše osobní údaje budou tedy zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Tento souhlas jste udělil/a na dobu 2 měsíců a můžete jej kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje mohou být předány té společnosti ze skupiny ARRIVA v České republice, u které se Vámi hledaná věc nachází.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a o přístup k Vašim osobním údajům.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy naší povinností je takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti nebo oprávněný zájem správce.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu popř. doplnění Vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu pro další automatizované zpracování.

Právo na námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost proti pracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.