Teplice

Jsme provozovateli školícího střediska podle zák. 247/00 Sb.

Poskytujeme tyto služby:

Vstupní školení řidičů

(dle § 46 a § 47 zákona č.247/2000 Sb.)

Pro řidiče, kteří dosud nejsou držiteli dokladu prokazujícího profesní způsobilost řidiče. Základní rozsah školení činí 140 hodin, z toho 10 hodin tvoří řízení autobusu. Pro držitele dokladu prokazujícího profesní způsobilost řidiče na skupinu C, kteří si chtějí jeho platnost rozšířit na skupinu D (Musí být držiteli ŘP sk. D), rozsah vstupního školení činí 45 hodin z toho 10 hodin tvoří řízení autobusu. Po ukončení školení je řidiči vždy vystaveno potvrzení na jehož základě se musí přihlásit u příslušného úřadu k vykonání  zkoušky.

Pravidelná školení řidičů

(dle § 46 a § 48 zákona č.247/2000 Sb.)

Držitel průkazu je povinen zúčastnit se 35 hodin pravidelného školení řidičů do konce platnosti dokladu prokazujícího profesní způsobilost řidiče . Toto školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Po absolvování prvního pravidelného školení je  každému účastníkovi vydáno potvrzení o absolvování pravidelného školení, které slouží i k potvrzení účasti na všech dalších pravidelných školeních. Řidič si potvrzení přinese sebou na každé další pravidelné školení.  Pravidelná školení neobsahují oficiální přezkoušení, pouze v závěru každého kurzu probíhá ústní ověření pochopení probíraných témat.

Pokud je řidič držitelem dokladu prokazujícího profesní způsobilost řidiče jehož platnost uplynula před více než jedním rokem, musí absolvovat kurz pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin, přičemž roční rozložení kurzu se na něj nevztahuje. Toto školení je bez přezkoušení.

Pokud řidič není držitelem dokladu prokazujícího profesní způsobilost řidiče, avšak je držitelem řidičského oprávnění na skupinu C, které mu bylo uděleno před 10. 9. 2009, nebo je držitelem řidičského oprávnění na skupinu D, které mu bylo uděleno před 10. 9. 2008, pak musí absolvovat kurz pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin, přičemž roční rozložení kurzu se na něj nevztahuje. Toto školení je bez přezkoušení.

Na výše uvedená školení je potřeba předem dohodnout termín konání a následně se musí každý účastník v dostatečném předstihu písemně přihlásit zasláním vyplněné přihlášky, kterou je možno stáhnout níže. (Bližší informace jsou uvedeny na přihlášce). Maximální počet účastníků v jednom kurzu školení je 14 osob.

Kromě školení s obvyklým obsahem (dopravní předpisy, bodový systém a přestupky v dopravě, pojištění vozidel, dopravní nehody,  doby řízení a odpočinku a pod.) nabízíme též speciální školení zaměřená na defenzivní jízdu, na ekonomickou jízdu, na problematiku psychologie řidiče a také kurzy bezpečné jízdy a školu smyku.

Školení řidičů referentů 

Dle § 133 odst.1 písm.e) ZP je určeno pro řidiče, pro které je řízení motorových vozidel součástí pracovněprávního vztahu a souvisí s výkonem jejich práce, tak i pro ostatní zájemce z řad veřejnosti, kteří si chtějí ujasnit změny v zákonech. Školení jsou zaměřena na praktický výklad změn v pravidlech provozu, dále na řešení jednotlivých problémů souvisejících s provozem vozidla a na problematiku dopravních nehod a bezpečnosti silničního provozu. Důraz je kladen na novinky a specifika provozu dle konkrétní oblasti.

Všechna školení pro vás zajistíme v nejbližším možném termínu. Školení řidičů profesionálů se mohou konat pouze v našich schválených prostorách, školení řidičů referentů je možné uspořádat i v prostorách zákazníka.

Dotazy k výše uvedené problematice vám rádi zodpovíme a informace o průběhu, náplni a cenách konkrétních kurzů vám poskytneme na těchto kontaktech: